Novosti

Odvojeno prikupljeni papir i plastika u spremnicima – pozitivan trend u povećanju količine

Tijekom srpnja i početkom kolovoza o.g. Čistoća d.o.o. Karlovac je za zgrade kolektivnog stanovanja postavila 250 kontejnera za papir i karton te 250 kontejnera za plastiku, volumena 1100 litara. Riječ je o kontejnerima nabavljenim u sklopu Projekta Grada Karlovca „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Karlovca“.

Rezultati postavljanja spremnika već su sada vidljivi – zamjetan je pozitivan trend u povećanju količine u spremnicima odvojeno prikupljenog papira i kartona te plastike.

U listopadu je u plavim spremnicima prikupljeno 78 180 kg papira i kartona odnosno 19 890 kg više nego u kolovozu. Količine prikupljene plastike u žutim spremnicima također su veće: u kolovozu je prikupljeno 21 380 kg, a u listopadu 4 390 kg više.

Koncem ove odnosno početkom iduće godine očekuje se dolazak još 22.100 spremnika manjeg volumena (također u sklopu Projekta) i to 10.500 za papir i 10.500  tisuća za plastiku te 1.100 spremnika za bio otpad, koji će biti podijeljeni zgradama kolektivnog i pojedinačnog stanovanja.

Cilj svih ovih aktivnosti je povećati količinu odvojeno prikupljenog otpada, odnosno građanima stvoriti mogućnost odvajanja papira i plastike na kućnom pragu, što će doprinijeti i smanjenju količine miješanog komunalnog otpada na brdu Odlagališta na Ilovcu.